Általános Szerződési Feltételek

Az ALPHANET Informatikai Zrt. (székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. – Cégjegyzékszám: 01-10-045858, Statisztikai jel: 14153833-4651-114-01, Adószám: 14153833-2-41 Közösségi adószám: HU14153833; a továbbiakban: „Szállító”), informatikai vállalkozásként a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: “ÁSZF”) meghatározottak szerint értékesíti az ügyfelei (a továbbiakban „Megrendelő”) által megrendelt termékeket és végzi a karbantartási, javítási és támogatási szolgáltatásokat.

Ha jelen ÁSZF, és az egyedi szerződés vagy a megrendelés visszaigazolásával létrejövő jogviszony feltételei között ellentmondás merülne fel, abban az esetben az egyedi megállapodásban szereplő feltételek az irányadóak.

1. Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, szerződés

A Megrendelő és a Szállító (a továbbiakban „Felek”) közötti szerződéses jogviszony az egyedi szerződés Felek által történő aláírásával, vagy Szállító ajánlatának elfogadásával és az erre vonatkozó megrendelés Szállító általi visszaigazolásával jön létre.

Szállító ajánlatát az abban felsorolt valamennyi feltétel (például, de nem kizárólagosan: ár, érvényesség, szállítási határidő, árfolyamkövetés, Szállítói megjegyzések) együttes fennállásának figyelembe vételével teszi meg. Amennyiben a Megrendelő Szállító ajánlatának bármely eleméhez képest módosításokat eszközöl megrendelésében, akkor Megrendelő módosításai csak abban az esetben válnak a felek között létrejövő szerződés részévé, ha ezeket a módosításokat Szállító visszaigazolásában kifejezetten elfogadja.

2. Szállított áruk, felhasznált anyagok

Minden áru, amely a Megrendelő részére szállításra kerül, illetve minden alkatrész vagy részegység, melyet Szállító a javítási szolgáltatáshoz biztosít, szabványos, új vagy azzal azonos használati értékű, kivéve, ha a szerződés erről kifejezetten másképp rendelkezik.

3. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés a szerződésben meghatározott helyszínen történik. Amennyiben a teljesítés feltételezi Megrendelő eszközeinek más helyszínre történő eljuttatását (például garanciális ügyintézés vagy javítás esetén az eszközök szervízbe szállítását), abban az esetben a szállítási szolgáltatás külön ajánlat, illetve külön ajánlati díjtétel tárgyát képezi.

A teljesítés idejéről Szállító értesíti Megrendelőt, legkésőbb a szerződésben foglalt teljesítési határidő lejártáig. Megrendelő köteles a teljesítés átvételére feljogosított kapcsolattartójának elérhetőségét írásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a kapcsolattartó adatai nem kerülnek átadásra a teljesítési határidőig, vagy a kapcsolattartó nem található a megadott elérhetőségeken, akkor Szállítónak az ebből adódó késedelem nem róható fel.

A teljesítés munkanapokon hétfőtől – péntekig a 9.00 és 17.00 óra közötti idősávban valósul meg. Előzetes egyeztetés alapján, külön díj fejében lehetőség van a teljesítések fenti időszakon kívüli igénybe vételére is.

4. Jótállás, szavatosság

Szállító eszközszállítás és szolgáltatás-nyújtás esetén a szerződésben, illetve a jogszabályokban rögzített jótállást és/vagy szavatosságot vállal. Javítási és karbantartási szolgáltatás esetén Szállító az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számítottan a gyártó által biztosított jótállást vállalja. A fenti jótállás a javító, karbantartó szolgáltatásra, a karbantartás során végzett tevékenységre, a termékre vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki Megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, Megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve Megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre, továbbá a jogszabályban vagya gyártó által meghatározott egyéb esetekre.

Megrendelő köteles Szállítót haladéktalanul, írásban (levél, távirat vagy fax útján) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás/szavatosság időtartama alatt.

A Megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, Szállító által kiállított számla alapján érvényesítheti.

Szállító kijelenti, hogy amennyiben az általa nyújtott szolgáltatás gyártói garancia kiterjesztési szolgáltatásokon alapul, abban az esetben tartalmazza a gyártói SLA (Service Level Agreement = szolgáltatási szint megállapodás) feltételeket, és mindenben megfelel azoknak. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik a garancia kiterjesztési szolgáltatások nyújtásához szükséges szakértelemmel és szakmai minősítésekkel, és betartja a gyártók által kiadott előírásokat, ajánlásokat, illetve a hivatalos csatornákon keresztül kommunikál a gyártókkal, valamint a kijelölt szakszervizekkel.

5. Felelősségkorlátozás

Karbantartási és javítási szolgáltatások esetén a terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a Megrendelő kizárólagos feladata. A javítási és karbantartási szolgáltatásokon túlmenő adatmentési tevékenység külön ajánlat, illetve külön ajánlati díjtétel tárgyát képezi.

Szállító nem vállal felelősséget adatvesztéssel vagy adatsérüléssel kapcsolatban bekövetkezett károkért.

Szállító nem vállal felelősséget a javítási és karbantartási tevékenység során esetlegesen bekövetkező felhasználói beállítás módosulásért vagy megszűnésért.

A Ptk-ban foglalt kogens eseteket ide nem értve:

  • Szállító kizárólag közvetlen és igazolt károkért vállal felelősséget, a szerződéses díj károkozással érintett részének erejéig.
  • Szállító nem vállal felelősséget közvetett és következményi károkért, valamint elmaradt haszonért vagy használatkieséssel okozott károkért.

A megrendelő kárigényét a Szállítóval szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – a kár bekövetkeztétől számított 18 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6. Vis major

Szállító nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

Vis major esetén a Szállító által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis major esetén Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Titoktartási kötelezettség

A Szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott, a másik fél érdekkörébe tartozó információ az adott fél üzleti titkának minősül. Ennek alapján a felek kötelesek azokat a legszigorúbb titoktartás szabályai szerint kezelni, vagyis azokat – a Szerződés teljesítésben résztvevő alvállalkozók, teljesítési segédek kivételével – semmilyen formában és semmilyen jogcímen harmadik, kívülálló személyek számára megismerhetővé, hozzáférhetővé nem tehetik. Ezen titoktartási kötelezettség különösen vonatkozik a konzultációkon elhangzottakra, a másik fél üzleti kapcsolataira, belső működési rendjére, a felek tárgyalási és levelezési anyagaira, valamint a a Szerződés tartalmára.

Felek titoktartási kötelezettségük alól – az engedélyben meghatározott mértékig – csak a másik fél írásbeli engedélyével, vagy jogszabályi előírás alapján mentesülhetnek.

8. A fizetés feltétele és módja:

Az eszközök és kapcsolódó szolgáltatások szerződéses ára a Szállító részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok együttes bemutatása esetén fizetendő:

– a Szállító számlája;

– a teljesítést, szállítást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv/szállítólevél másolata.

Az eszközök és kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét Megrendelő a számla benyújtásától számított 15 napon belül banki átutalással teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk szerinti. Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamára a Szállító jogosult szerződéses kötelezettségei teljesítést felfüggeszteni.

9. A Szerződés hatályának megszűnése:

A Szerződés megszűnik a szerződésszerű teljesítés napján.

A felek közös megegyezéssel (megszüntető szerződés) bármikor megszüntethetik a Szerződést. Ebben az esetben a felek között elszámolási viszony jön létre.

Amennyiben bármelyik fél a Szerződésből folyó valamely kötelezettségét megsérti, és azt a másik fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 20 napon belül, úgy a Szerződés a sérelmet szenvedett fél részéről azonnali hatállyal felmondható mindaddig, amíg a szerződésszegést a szerződésszegő fél nem orvosolta.

Határozott tartamú Szerződést rendes felmondás útján nem lehet megszüntetni. Határozatlan időtartamú szerződést ellenkező megállapodás hiányában 60 napos felmondási idővel mondhatják fel a felek.

10. Egyéb rendelkezések

A felek ellentétes tartalmú megállapodása hiányában a leszállított szoftver-termékekkel kapcsolatos megrendelői felhasználási jogok a Megrendelő belső ügymenetében történő nem kizárólagos felhasználásra korlátozódnak. Egyebeken a Megrendelő a szoftver módosítására, használatának átengedésére, értékesítésére, a szoftver harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tételére nem jogosult.

Szállító a Szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozó igénybe vételére. Az igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései az irányadóak.