ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ALPHANET Informatikai Zrt.: http://www.alphanet.hu/weboldalának látogatói és felhasználói részére.

I. Bevezetés 

Az ALPHANET Informatikai Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldal működtetése során az oldalt felhasználó személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: ALPHANET Informatikai Zrt. 
Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 
Adószám: 14153833-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-10-045858 
Weboldal megnevezése, címe: www.alphanet.hu  
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: az Adatkezelő weboldalán 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Levelezési cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 
E-mail: 
Telefon: +36 1 242 1830 

 Az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Az Adatkezelő fontosnak tartja Partnerei és Ügyfelei, továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az Adatkezelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során a 2016/679/EU Rendelet (továbbiakban: GDPR Rendelet) vonatkozó rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

II. Az adatkezelés irányelvei 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, valamint csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

III. Fontos adatkezelési információk 

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalt felhasználó személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.  

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben az érintett személy adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

III.1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.  
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont  
 • kapcsolattartás, hírlevél küldés: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet fenntarthatóság. 
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

III. 2. Adakezelési célok  

 • üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 
 • partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése; 
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 
 • belső adminisztráció megkönnyítése. 

III.3. Az Adatkezelő weboldalával kapcsolatos adatkezelések

 • Weboldalon történő regisztráció/ügyfélregisztráció 

Adatkezelés célja: a Weboldalon regisztrált Felhasználók részére hírlevél küldése, illetve többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel az Adatkezelő részéről.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval kezdődik, és az adatok törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart, vagy a törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. A regisztrált Felhasználó amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a Társaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a e-mail címére küldött elektronikus levéllel a tárgyban jelezve az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának kérelmét, illetve az Adatkezelőnek címzett és az Adatkezelő székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az érintett személy nevét tartalmazza. Az érintett személy teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad-e meg, amely az érintett személy kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az érintett személy részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja 
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás. 
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet. 
IP cím Technikai információs művelet. 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres jelölő négyzet, ún. checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljárásra jogosult.

 • Sütik (cookie-k) 

Cookie („süti”) jelentése: A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak. 

Elfogadás a weboldalra látogatás által: Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor azonban Ön, mint felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen tájékoztatónkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Önnek, mint felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a sütiket a böngésző Beállítások megfelelő menüpontjában bármikor törölje a böngészőkből.

Amennyiben Ön a saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.  

A honlapunkon használt cookie-k:  

Nélkülözhetetlen cookie-k 

Google Analytics cookie-k 

Közösségi médiumok: az oldalunkon keresztül történő közösségi médiumokon vagy egyéb csatornákon történő interakciók vonatkozásában adatokat nem rögzítünk és tartunk nyilván. Minden ilyen esetre az érintett harmadik fél (a kommunikációs platformnak – Twitter, Facebook, LinkedIn stb.) az adatvédelmi szabályzata hatályos, irányadó. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: az adatkezelő és alkalmazottai. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 • Google Analytics 

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet1. „Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.” 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen az alábbi  hivatkozásokon érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

IV. Az érintett személy jogosultságai

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető írásban, e-mailben vagy postai küldeményben írt levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatainak törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy az Ön által jelzett, észlelt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1515 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:

VI. Adatfeldolgozók

(az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás)

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át.

Adatfeldolgozók 

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: AZURE felhőszolgáltatás / Microsoft Ireland Operations Limited 
Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország 
Telefon: +353 (0) 1 295 3826

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelésre felhatalmazott munkatársaink férhetnek hozzá, akik mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig tart, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint történik. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

VII. Az adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosulatlan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tárhelyszolgáltató adatközpontjaiban fizikai védelemmel ellátott szervereken tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító (név és jelszó páros) megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítja az Adatkezelő:  

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;  
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. 

Az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelyben ellenőrizhető az esetlegesen megtörténő adattovábbítás jogszerűsége. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a továbbított személyes adatok körének meghatározása, az adattovábbítás időpontja, jogalapja, az adattovábbítás címzettje, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb adatok.

VIII. Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

A jelen adatkezelési tájékoztatót az ALPHANET Informatikai Zrt. (Adatkezelő) a honlapján (http://www.alphanet.hu/) teszi közzé.

Az Adatkezelő jelen szabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

A mindenkor aktuális tájékoztató az Adatkezelő honlapján érhető el és az esetleges módosításokról is a honlapon tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő.

Kelt: Budapest, 2018 október 28.

Hatályos: 2018. november 01.napjától

ALPHANET Informatikai Zrt. 

képv.:  Berényi Péter vezérigazgató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA